Nadační fond pro pomoc při bolestech hlavy.

K naplnění svého účelu nadační fond Hedalga vykonává zejména tyto činnosti:

  • Finanční zajištění a správa dat národního registru monoklonálních CGRP protilátek v léčbě rezistentní migrény „ReMig“.
  • Spolupráce se Sekcí pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy České neurologické společnosti ČLS JEP – Czech Headache Society.
  • Podpora dalších projektů v oblasti výzkumu a vzdělávání na poli léčby bolestí hlavy.
  • Pořádání vědeckých sympózií, kolokvií, seminářů a rozvíjení všech institucionalizovaných i neinstitucionalizovaných forem setkávání vědců, lékařů, studentů a další odborné veřejnosti.
  • Podpora studentů a mladých lékařů k rozvoji jejich odborného růstu v oblasti diagnostiky a léčby bolestí hlavy.
  • Provádění osvětové a vzdělávací činnosti ve vztahu k laické veřejnosti.

partneři

Reklama

Potřebujete pomoci? Napiště nám.

fond@hedalga.cz

Nebo zavolejte.

+420 776 766 962

Číslo účtu nadačního fondu u KB:

123-2194760217/0100

IČO: 09407782

Smetanova 375/10, Přerov 75002

tým

MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.

Po absolvování oboru všeobecné lékařství na 1.LF Univerzity Karlovy v roce 1996 jsem se rozhodl pro obor neurologie s atestacemi v roce 1999 a 2003. Téměř 20 let jsem pracoval na neurologickém oddělení Nemocnici Na Františku (NNF), dále od roku 2011 zároveň i formou služeb v Oblastní nemocnici Kladno a od roku 2014 v Institutu neuropsychiatrické péče (INEP).

Po zrušení neurologického oddělení NNF v roce 2015 pracuji na neurologickém oddělení Ústavu klinických neurooborů Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) v Praze. V roce 2010 jsem obhájil dizertační práci a získal titul PhD. na Univerzitě Palackého v Olomouci. Nyní působím na částečný úvazek na 1.LF UK. Mou hlavní profesionální specializací jsou bolesti hlavy a epilepsie. U obou diagnóz se podílím na zlepšení diagnostiky, například formou video-EEG, a terapie včetně operačních řešení a neuromodulace. S bolestmi hlavy mám zkušenost od dětství a zejména dospívání, kdy laskavá péče prim. Dolanského z Thomayerovy nemocnice vedla nejen ke zlepšení mého zdravotního stavu, ale i k volbě povolání a specializace. V současné době se věnuji terapii všech typů bolestí hlavy formou farmakologické perorální terapie, všech typů CGRP protilátek, aplikace botulotoxinu, lokální terapie a neurostimulace v Centrech pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy v INEP a ÚVN. Jsem členem výboru Sekce po léčbu bolestí hlavy České neurologické společnosti (Czech Headache Society) a od ledna 2020 jejím předsedou. Doufám, že nadační fond Hedalga svými uvedenými činnostmi přispěje k dalšímu rozvoji péče o pacienty s bolestí hlavy.

MUDr. Andrea Bártková, PhD.

Studium na LF UP v Olomouci ukončila v roce 1993, krátce pracovala na Neurologickém oddělení v Přerově a v letech 1994-2002 na Neurologické klinice UK v Hradci Králové.  

Od roku 2002 až doposud působí jako odborný asistent na Neurologické klinice LF a FN v Olomouci. Atestaci I. stupně složila v roce 1996 a atestaci II. stupně v roce 1999. Doktorandské studium na LF UP v Olomouci obhájila v roce 2010 dizertační prací s názvem „Etiologické subtypy a rizikové faktory ischemického iktu včetně role trombofilie v populaci nemocných do 50-ti let věku“. Část profesní dráhy se věnovala cerebrovaskulární a neurointenzívní  medicíně, doposud se zabývá výzkumem v oblasti mladých pacientů s cévním onemocněním mozku. Již za působení na Neurologické klinice v Hradci Králové, pod vedením docenta G. Waberžinka CSc., zákládajícího člena a dlouholetého předsedy CHS, začala směřovat problematice bolestí hlavy. Od roku 2011 je vedoucí Centra pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy na NK FN v Olomouci. O tématu bolestí hlavy přednáší i publikuje. Je členkou ČNS (České neurologické společnosti), Společnosti intezívní medicíny ČLK JEP, Neuroimunologické a likvorologické sekce ČNS a Cerebrovaskulární sekce ČNS. Od roku 2013 je členkou výboru CHS (Czech Headache Society) ČNS. Má bohaté zkušenosti s vedením klinických studií a účastnila se několika grantových projektů. Intenzivně se věnuje i pedagogické činnosti na poli pre i postgraduálního vzdělávání lékařů.

MUDr. Lukáš Klečka

Studium na LF UP v Olomouci jsem ukončil v roce 1997 a ihned nastoupil na Neurologické oddělení Městské nemocnice v Ostravě, kde pracuji dodnes. V roce 2000 jsem úspěšně složil atestaci I. stupně z neurologie a posléze v roce 2004 i atestaci II. stupně. 

Na neurologickém oddělení jsem pracoval na mnoha pozicích, nejprve jako sekundární lékař, posléze na příjmové ambulanci. Od roku 2001 jsem 15 let vedl jednotku intenzivní péče a posléze i nově vybudované Iktové centrum, od roku 2010 jsem jeho vedoucím lékařem. V roce 2016 jsem se stal zástupcem primáře a od září 2020 jsem primářem Neurologického oddělení Městské nemocnice v Ostravě Od nástupu na jednotku intenzivní péče se věnuji cerebrovaskulární problematice a intenzivní medicíně. Kromě Iktové péče, pak zejména problematice implementace hyperbarické medicíny v neurologii. Jsem spoluautorem učebnice Hyperbarické medicíny. Rovněž se dlouhodobě ultrazvukovou diagnostikou, jsem držitelem funkční odbornost i v neurosonologii. S bolestmi hlavy a jejich léčbou jsem setkal již jako student střední školy, kdy po několika letech diagnostických rozpaků mi byl diagnostikován cluster headache. V důsledku tohoto jsem se stal neurologem a prakticky ihned po nástupu jsem začal pacientky s bolestmi hlavy i léčit. Dokonce i má první přednáška vůbec byla na téma cluster headache. Posléze jsem se stal lékařem centra pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy a od roku 2017 jsem členem výboru CHS (Czech headache society). Na téma bolestí hlavy přednáším a publikuji. Jsem řádným členem České neurologické společnosti a jejich sekcí (Cerebrovaskulární, Neurointenzivní, Neuroimunologické a členem Neurosonologické subsekce) Zabývám se rovněž profesní etikou a od roku 2014 jsem členem Čestné rady okresního sdružení ČLK v Ostravě. Jako lékař i pacient jsem přesvědčen, že nadační fond Hedalga je velkým přínosem pro zlepšení diagnostiky i léčby pacientů s bolestmi hlavy v České republice.

Monika Hrnčířová

Pracuji jako účetní a administrativní pracovnice. Migrény mě trápí od 20 let. Po 15 letech beznaděje a …

… zkoušení léků, vyšetření a života pokusného králíka, který se ocitá v beznaději, kdy mu migréna bere značnou část života, jsem začala pátrat po možnosti další léčby a testování v oblasti migrén. Narazila jsem na článek na webu s možností testování léku. A tak mě cesta zavedla k úžasné paní doktorce Andree Bártkové se srdcem na dlani s úžasnou chápavostí migreniků a života s migrénou. Díky paní doktorce a účasti na klinických studiích, jsem našla lék, který mi pomáhá a dává mi zase možnost kvalitního života.

Mgr. Stanislav Bártek

Absolvent univerzity Palackého v Olomouci obor právo, právní věda. Samostatný advokát v Přerově.

MUDr. Petr Polidar

Po absolvování studia na 3. LF UK v r. 2012 nastoupil na Neurologické oddělení Thomayerovy nemocnice v Praze …

… vedenou prim. Jolanou Markovou. Během specializačního vzdělávání získal erudici v neurointenzivní péči, neurosonologii a léčbě primárních bolestí hlavy. V roce 2018 se stal členem výboru neurofarmakologické sekce České neurologické společnosti JEP. Od r. 2019 působí na Neurologické klinice Fakultní nemocnice v Olomouci v komplexním cerebrovaskulárním centru.  Je studentem doktorského studia LF UPOL se zaměřením na akutní léčbu ischemické cévní mozkové příhody. Od r. 2020 působí jako zastupující vedoucí centra pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy při Neurologické klinice FNOL, aktivně  se věnuje I přednáškové činnosti. Je garantem výuky neurologie na fakultě zdravotnických věd FNOL. Ačkoliv jeho hlavní náplní práce je neurointenzivní péče, léčba primárních bolestí hlavy se stala v průběhu času jeho koníčkem. Zastává komplexní přístup v léčbě s aktivním řešením komorbidit, zaobírá se i rolí vaskulárních změn v patofyziologii rozvoje primárních bolestí hlavy.

AKCE

29.6.- 2.7.2024